Doelstelling Adviesraad

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard tot instelling van een Adviesraad voor participatie op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Regeling Adviesraad Beschermd Wonen en Opvang Zuid-Hollandse Eilanden)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard; gelet op artikel 3, eerste lid, van de Inspraak- en participatieverordening Nissewaard 2020; gezien de Samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke samenwerking op de Zuid-Hollandse Eilanden Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang van januari 2020;

overwegende:

 • dat de gemeente Nissewaard is aangewezen als centrumgemeente om aan ingezetenen van Nederland, die zich wenden tot de colleges van de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne, maatwerkvoorzieningen te verstrekken, bestaande uit beschermd wonen en opvang als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
 • dat in overeenstemming met landelijk beleid de taken van de centrumgemeente, maar dan zo veel mogelijk met ondersteuning in de thuissituatie en de directe omgeving van cliënten, uitgevoerd gaan worden door genoemde gemeenten;
 • dat deze transformatie door de gemeenten gezamenlijk wordt gerealiseerd;
 • dat de bevoegde organen van elke gemeente, gezien de adviezen van de Adviesraad sociaal domein van die gemeente, zelfstandig besluiten tot vaststelling van beleid en regelingen en besluiten over de uitvoering hiervan;
 • dat vroegtijdige betrokkenheid van deze Adviesraden bij de transformatie gewenst is, overeenkomstig de wijze waarop de gemeenten dit geregeld hebben in de verordeningen op grond van artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
 • dat de Adviesraden hebben ingestemd met deze regeling;

besluit participatie te bieden door de volgende regeling vast te stellen:

Regeling Adviesraad beschermd wonen en opvang Zuid-Hollandse Eilanden.

Artikel 1 Instelling Adviesraad
1. Er is een Adviesraad beschermd Wonen en Opvang Zuid-Hollandse Eilanden, hierna te noemen Regionale Adviesraad.
2. De Regionale Adviesraad wordt namens ingezetenen van de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne betrokken bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden
1. De Regionale Adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling van beleid en regelingen en over de uitvoering van de aan de gemeente Nissewaard als centrumgemeente opgedragen taak om te voorzien in Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang.
2. De Regionale Adviesraad verricht zijn taak met inachtneming van de Samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke samenwerking op de Zuid-Hollandse Eilanden Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang van januari 2020.
3. De Regionale Adviesraad betrekt de samenleving bij deze advisering en onderhoudt daarvoor een relatie met ingezetenen uit diverse doelgroepen.
4. De Regionale Adviesraad volgt ontwikkelingen en knelpunten en verzamelt alle benodigde informatie en kennis om haar adviesfunctie uit te kunnen voeren.
5. De Regionale Adviesraad draagt, met het oogmerk om optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars deskundigheid en adviezen, zorg voor de onderlinge afstemming met betrekking tot de planning en de werkzaamheden met de Adviesraden Sociaal Domein van de gemeenten Brielle, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne.
6. Leden van de Regionale Adviesraad maken met de Adviesraad Sociaal Domein die hen afgevaardigd heeft, afspraken over de wijze waarop zij hun werkzaamheden afstemmen met en terugkoppelen aan deze Adviesraad.
7. Leden van de Regionale Adviesraad zijn bevoegd te adviseren zoals het hun goeddunkt maar wel met inachtneming van de standpunten van de Adviesraad die hen heeft afgevaardigd.
8. De Regionale Adviesraad is niet bevoegd:
a.uitspraken te doen over besluiten over en klachten van individuele cliënten, tenzij het onderwerpen betreft met een algemeen karakter;
b. uitspraken te doen over medewerkers van de gemeenten, tenzij het zaken betreft met een algemeen karakter;
c. te adviseren over beleid van andere overheden of instanties dan de gemeenten;
d. te adviseren over de verplichte uitvoering van wettelijke voorschriften, voor zover bij deze uitvoering geen ruimte voor eigen gemeentelijk beleid is gelaten.

Artikel 3 Samenstelling
1. De Regionale Adviesraad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een secretaris en uit een aantal leden die lid zijn van de Adviesraden Sociaal Domein van de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne.
2. De voorzitter, secretaris en leden hebben aantoonbare affiniteit of ervaring met beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De Regionale Adviesraad is zo evenwichtig als mogelijk samengesteld.
3. De voorzitter en leden zijn geen lid van een bestuursorgaan van of werkzaam voor de ambtelijke organisatie van de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne.
4. De voorzitter en secretaris hebben geen functie bij een organisatie die een contractuele of gesubsidieerde relatie voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 heeft met een van de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne.
5. Een ambtenaar van de gemeente Nissewaard is contactpersoon voor de Regionale Adviesraad.

Artikel 4 Benoeming en ontslag
1. Voor vervulling van de functie van voorzitter van de Regionale Adviesraad wordt een open sollicitatieprocedure gevolgd. De sollicitatiecommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van de leden, de secretaris en een ambtenaar van de gemeente Nissewaard. De secretaris en de ambtenaar hebben geen stemrecht.
2. De voorzitter wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Na beëindiging van deze termijn kan hij eenmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.
3. Alleen leden van de Adviesraden Sociaal Domein van de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne die door deze Adviesraden worden afgevaardigd, worden benoemd tot lid van de Regionale Adviesraad. Ten hoogste twee leden van elke Adviesraad worden benoemd tot lid.
4. De zittingsduur van een lid van de Regionale adviesraad is maximaal twee perioden van vier jaar.
5. De secretaris en de contactpersoon worden benoemd door de gemeente Nissewaard. Voor hen geldt geen zittingstermijn.
6. Het lidmaatschap van de Regionale Adviesraad eindigt:
a. op eigen verzoek;
b. bij beëindiging van het lidmaatschap van of van de afvaardiging door de Adviesraad sociaal domein van een van de gemeenten;
c. bij het ontstaan van onverenigbaarheid van functies als bedoeld in artikel 3, derde en vierde lid.
7. Een lid kan worden ontslagen op aanbeveling van de Regionale Adviesraad als hij vaststelt dat het lid drie achtereenvolgende vergaderingen zonder geldige reden verzuimd heeft of anderszins niet functioneert.

Artikel 5 Werkwijze
1. De Regionale Adviesraad wordt tijdig voorzien van informatie, vanaf de eerste ontwikkeling van beleid, die nodig is voor zijn functioneren, en wordt in de gelegenheid gesteld om proactief op te treden. Hiertoe wordt een jaarplanning opgesteld van de te behandelen onderwerpen op het gebied van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang.
2. De Regionale Adviesraad kan informatie inwinnen bij de inhoudelijk betrokken ambtenaren. Daarnaast ontvangt de Regionale adviesraad de verslagen van de Stuurgroep OGGZ+.
3. De Regionale Adviesraad wordt altijd in staat gesteld tot participatie waar het gaat om de onderwerpen Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. Als schriftelijk advies wordt gevraagd, wordt expliciet vermeld over welke punten dat betreft.
4. De Regionale Adviesraad geeft advies bij meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de stemmen van twee afgevaardigden van dezelfde Adviesraad Sociaal Domein tellen als een stem. De voorzitter en de secretaris hebben geen stemrecht.
2 Gemeenteblad 2021 nr. 170080 3 juni 2021
5. De Regionale Adviesraad brengt schriftelijk advies uit binnen zes weken, welke termijn na onderling overleg kan worden verlengd.
6. De adviezen en verslagen van de Regionale Adviesraad worden voorgelegd aan de Stuurgroep OGGZ+, zodat deze het kan betrekken bij haar eigen advisering aan het college van B&W.
7. Het college van B&W reageert altijd schriftelijk op schriftelijke adviezen van de Regionale Adviesraad.
8. Bij het verstrekken van informatie kan geheimhouding als bedoeld in artikel 55, eerste lid, van de Gemeentewet worden opgelegd. De geheimhouding geldt niet voor afstemming tussen een lid en de Adviesraad Sociaal Domein die hem heeft afgevaardigd. Door de afstemming geldt de geheimhouding ook voor de betreffende Adviesraad Sociaal Domein. De geheimhouding geldt totdat wij deze opheffen.

Artikel 6 Openbaarheid
1. De vergadering van de Regionale Adviesraad wordt in het openbaar gehouden.
2. Plaats, datum en tijdstip van vergaderen worden aangekondigd op de website van de Regionale Adviesraad.
3. De aanwezigen op de publieke tribune kunnen op hun verzoek door de voorzitter in de gelegenheid worden gesteld om in te spreken gedurende maximaal vijf minuten.
4. De voorzitter kan de deuren sluiten als hij het nodig oordeelt of als ten minste twee aanwezige leden hierom verzoeken. De deuren zijn gesloten bij de behandeling van informatie waarvoor geheimhouding is opgelegd.

Artikel 7 Middelen en faciliteiten
1. De werkzaamheden van de Regionale Adviesraad worden ondersteund door de secretaris en de contactpersoon van de gemeente Nissewaard.
2. De Regionale Adviesraad maakt uiterlijk 1 oktober van elk kalenderjaar bekend welke specifieke middelen, anders dan de gebruikelijke, nodig zijn voor het volgende kalenderjaar.
3. Aan de Regionale Adviesraad wordt voldoende budget beschikbaar gesteld om het adequaat te functioneren. De hoogte ervan wordt uiterlijk 1 december voor het volgende kalenderjaar bekend gemaakt.
4. De Regionale Adviesraad zet het budget in voor:
a.een maandelijkse onkostenvergoeding voor de leden en de voorzitter van de Regionale Adviesraad, welke vergoeding afgestemd wordt op de hoogte van de vergoeding voor de leden en de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Nissewaard;
b. een vergoeding voor bijkomende kosten, zoals externe specialistische ondersteuning, reiskosten van leden voor optredens buiten de reguliere vergaderingen, deskundigheidsbevordering en het raadplegen dan wel informeren van de achterban;
c. speciale voorzieningen in verband met beperkingen, zoals ringleiding, speciale leesvormenen een doventolk.
5. Aan de Regionale Adviesraad worden verder faciliteiten in natura ter beschikking gesteld, zoals vergaderruimten, koffie en thee, en advies van de gemeentelijke afdeling Communicatie over communicatievraagstukken.

Artikel 8 Jaarverslag
De Regionale Adviesraad biedt jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag, met daarin een overzicht van de uitgebrachte adviezen, aan over de werkzaamheden in het vorige kalenderjaar. De contactpersoon zendt dit jaarverslag aan de Adviesraden Sociaal Domein en aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne.

Artikel 9 Huishoudelijk reglement
De Regionale Adviesraad stelt in aanvulling op deze regeling een huishoudelijk reglement op waarin in elk geval de volgende punten worden geregeld:

 • een rooster van afreden;
 • de verdere inrichting van de Regionale Adviesraad, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de betrokkenheid van ingezetenen en andere belanghebbenden en met de noodzaak om de taken zonder vooringenomenheid te kunnen vervullen;
 • de besluitvormingsprocedure;
 • de orde tijdens vergaderingen en de verslaglegging;
 • de werkwijze van de sollicitatiecommissie voor de werving van de voorzitter.

Artikel 10 Wijziging of beëindiging
1. De samenwerking met de Regionale Adviesraad en de Stuurgroep OGGZ+ wordt jaarlijks geëvalueerd. Daarbij kunnen voorstellen worden gedaan voor wijzigingen van deze regeling.
2. Alleen gehoord de Regionale Adviesraad kan deze door een daartoe strekkend besluit worden opgeheven.
3. Een besluit tot opheffing wordt minimaal een half jaar voor de daadwerkelijke opheffing schriftelijk kenbaar gemaakt aan de Regionale Adviesraad.

Artikel 11 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

Artikel 12 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Adviesraad Beschermd Wonen en Opvang Zuid-Hollandse Eilanden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard op 25-05-2021.

De gemeentesecretaris,
mr. M.L.M. Weerts

De burgemeester,
mr. F. van Oosten