Voorne aan Zee

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W) over de lokale invulling van de wetgeving in het Sociaal Domein. Het gaat hierbij om allerlei zaken die belangrijk zijn voor u als burger.

Denk daarbij aan wonen, zorg, welzijn, werk, inkomen en jeugdbeleid. Deze zaken vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. Het doel van de ASD is dat de gemeente een kwalitatief goed beleid voert dat aansluit op de behoeften van de inwoners van Voorne aan Zee.

Voor meer informatie over de Adviesraad klik hier!

Voor de website van de gemeente Westvoorne klik hier!

Goeree-Overflakkee

De primaire doelstelling van de adviesraad is om het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervaring)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De Adviesraad bestudeert de (ontwerp) beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en geeft hierop haar visie. Zij volgt de werkwijze van de gemeente kritisch en geeft zo nodig een ongevraagd advies af. Verder houdt zij nauw contact met de mensen welke afhankelijk zijn van de wetgeving die valt onder het sociaal domein. De ASDGO behartigt geen individuele belangen.

Voor meer informatie over de Adviesraad klik hier!

Voor de website van de gemeente Goeree-Overflakkee klik hier!

Hoeksche Waard

Werkt de jeugdzorg in de Hoeksche Waard naar behoren?
Wat doet de gemeente om ondernemers te stimuleren meer mensen met een beperking aan te nemen?
Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de thuiszorg?
Wat betekenen de huidige ontwikkelingen voor de kwetsbare groepen in de toekomst?

Vragen als deze vallen onder het ‘sociaal domein’ dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet.

De Adviesraad Sociaal Domein vindt dat iedere inwoner van de gemeente Hoeksche Waard de ondersteuning moet krijgen die hij/zij nodig heeft voor een waardig en zinvol leven.

Voor meer informatie over de Adviesraad klik hier!

Voor de website van de gemeente Hoeksche Waard klik hier!

Nissewaard

Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuwe adviesraad die voor de belangen van de burgers van Nissewaard opkomt op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugd. De nieuwe raad behartigt ook de belangen van de burgers van Brielle en Nissewaard op het gebied van de Participatiewet. Dit komt omdat de Gemeente Brielle de Participatiewet sinds 2015 laat uitvoeren door de Gemeente Nissewaard.

De adviesraad is een samensmelting van de Wmo adviesraad Nissewaard en de Cliëntenraad SoZaWe Brielle en Nissewaard. De Gemeente Nissewaard heeft tot deze samensmelting besloten omdat de verschillende beleidsterreinen van de Wmo en Participatiewet elkaar steeds meer overlappen.

Voor meer informatie over de Adviesraad klik hier!

Voor de website van de gemeente Nissewaard klik hier!