Welkom!

De Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang  (de RABWO) geeft, gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de (centrum) gemeente Nissewaard.

Als RABWO geven we advies over het beleid en de uitvoering van Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang/huiselijk geweld (kortweg O). We behartigen de collectieve belangen van de mensen die gebruik maken van BW&O. We volgen de ontwikkelingen op de voet en adviseren zo nodig aan de gemeente Nissewaard.

De Regionale Adviesraad bestaat uit 9 personen: een onafhankelijk voorzitter en twee vertegenwoordigers van elke lokale Adviesraad Sociaal Domein uit de gemeenten Nissewaard, Voorne aan Zee, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.  We zijn allemaal vrijwilligers met kennis van en/of ervaring met het sociale domein.

De gemeente Voorne aan Zee is een nieuwe gemeente, ontstaan uit de herindeling van de voormalige gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis.

Vanaf januari 2023 heeft de RABWO 9 leden. De gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis gaan fuseren. Samen worden ze de gemeente Voorne aan Zee.

Vergaderingen
Onze vergaderingen zijn openbaar, de vergaderdata staan op de website. Als u een vergadering bij wilt wonen, meldt u dan aan via info@rabwo.nl. Ook de secretaris en de contactambtenaar van de gemeente Nissewaard sluiten aan bij de vergaderingen.

De contactambtenaar informeert ons over actuele stand van zaken. We nodigen ook regelmatig beleidsmedewerkers uit om toelichting te geven op ontwikkelingen en plannen over BW&O. Leden van RABWO kunnen op locatie werkbezoeken brengen.

De Adviesraad:

  • Werkt integraal en overkoepelend en zorgt ervoor dat de belangen collectief worden behartigd en niet van slechts één of enkele belangengroepen
  • Onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerkgroepen/achterban)
  • Vormt zich een zo volledig mogelijk beeld van de behoeften en voorzieningen, die noodzakelijk en wenselijk zijn.

Heeft u suggesties, vragen of ideeën, maak ze kenbaar via info@rabwo.nl

Centrumgemeenten en regiogemeenten
Gemeente Nissewaard is de centrumgemeente voor de regio Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE = Voorne aan Zee, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Nissewaard). Dit geldt voor:

  • Beschermd Wonen
  • Maatschappelijke Opvang
  • Vrouwenopvang / huiselijk geweld

In onze regio hebben de gemeenten samenwerkingsafspraken gemaakt. Zij maken plannen en afspraken met elkaar. De afspraken gaan bijvoorbeeld over de verdeling van geld. En over de samenwerking met woningbouwcorporaties en zorgaanbieders.  En over het voorkomen van problemen met betrekking tot dakloosheid of huiselijk geweld. 

Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is voor mensen van 18 jaar of ouder die door psychische of psychosociale problemen niet zelfstandig kunnen wonen.

Meer lezen

Maatschappelijke Opvang

Maatschappelijke Opvang is opvang en begeleiding voor alleenstaanden en gezinnen die dak- of thuisloos zijn.

Meer lezen

Nieuwsbrief

Als u hier uw e-mail adres invult, dan wordt u op de hoogte gehouden over wat wij doen!

Wij gebruiken uw e-mailadres alléén voor het verzenden van de nieuwsbrief Rabwo.nl

Wij delen uw gegevens met niemand. Op ieder moment kunt u uw abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. (privacybeleid)

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Vrouwenopvang

Vrouwenopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding aan mensen die niet langer veilig thuis kunnen blijven wonen vanwege huiselijk geweld gevaar.

Meer lezen

Agenda